નવું શું છે

  • 14-09-2017 ના રોજ અમદાવાદ ખાતે સીએ, આર્કિટેક્ટ અને એન્જીનીયર્સ સાથે GUJERA ટીમની વાર્તાલાપ
  • ડાઉનલોડ અને ફરજિયાત ઉપયોગ માટે GUJRERA પોર્ટલ હોમપેજ પર ફોર્મ-1,2,3 અને ફોર્મ બી માટે સંપાદનયોગ્ય નમૂનાઓ
  • GUJRERA એપ્લિકેશન ફેરફાર અરજી ફોર્મ હોમ પેજ પર ડાઉનલોડ માટે ઉપલબ્ધ છે.
  • નોંધણી પ્રમાણપત્રો વ્યક્તિગત લૉગિનમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે
  • સંપાદનયોગ્ય ફોર્મ બી – ઘોષણા, ફરજિયાત ઉપયોગ માટે ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ
  • પેનલ્ટી ઓર્ડર 1 - 01/10/2017 પછી રજૂ કરાયેલા પ્રોજેક્ટ્સ પર લાગુ કરવા માટે જારી.
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રી
ડૉ. અમરજિત સિંહ આઇ.એ.એસ (નિવૃત્ત)
અધ્યક્ષ, રેરા
શ્રી મુકેશ પુરી, આઇ.એ.એસ.
અગ્ર સચિવ શ્રી,
શહેરી વિકાસ અને
શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ