નિયમનકારી દસ્તાવેજો

ક્રમ . નં વિષય ડાઉનલોડ કરો
રિયલ એસ્ટેટ એક્ટ, 2016 ડાઉનલોડ કરો
રેરા રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી નિયમો ડાઉનલોડ કરો
રેરા એપેલેટ ટ્રીબ્યુનલ નિયમો ડાઉનલોડ કરો
રેરા-સામાન્ય નિયમો ડાઉનલોડ કરો
વેચાણનો કરાર ડાઉનલોડ કરો
ફી ગણતરી માળખું ડાઉનલોડ કરો
રેરા રેગ્યુલેશન ડાઉનલોડ કરો
રેરા રેગ્યુલેશન (સુધારો - 1) Download
રેગ્યુલેશન (જનરલ) સુધારો - 1 અંગે સ્પષ્ટતા Download
૧૦ રેરા રેગ્યુલેશન (સુધારો - 2) Download

ક્રમ . નં વિષય ડાઉનલોડ કરો
પ્રોજેક્ટ અરજી પરિપત્ર - ૧ ડાઉનલોડ કરો
પ્રોજેક્ટ અરજી પરિપત્ર - ૨ ડાઉનલોડ કરો
પ્રોજેક્ટ અરજી પરિપત્ર - ૩ ડાઉનલોડ કરો
પ્રોજેક્ટ અરજી પરિપત્ર - ૪ ડાઉનલોડ કરો
પ્રોજેક્ટ અરજી પરિપત્ર - પ ડાઉનલોડ કરો
જાહેર નોટિસ ડાઉનલોડ કરો
પ્લાન એરિયા બહારની પ્રોજેક્ટ અરજીઓના રજીસ્ટ્રેશન ની કાર્યપદ્ધતિ ડાઉનલોડ કરો

ક્રમ . નં વિષય ડાઉનલોડ કરો
રેરા અંતર્ગત રજીસ્ટ્રેશન કરવા પાત્ર છતાં રજીસ્ટ્રેશન નહિ કરેલા પ્રોજેક્ટ/પ્રમોટર વિષયક Download
ફરિયાદ નં : 2-18 ચુકાદો Download
ફરિયાદ નં : 5-18 ચુકાદો Download
ફરિયાદ નં : 6-18 ચુકાદો Download

ક્રમ . નં વિષય ડાઉનલોડ કરો
શિક્ષાત્મક આદેશ – ૧ (૦૧/૧૦/૨૦૧૭ થી લાગુ) Download
શિક્ષાત્મક આદેશ - ૨ (મુદત વધારો ૩૧/૧૨/૨૦૧૭ સુધી) Download
શિક્ષાત્મક આદેશ - ૩ (૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી લાગુ) Download